lá rơi

tiêu đề

TRUNG TÂM GIỐNG HÀ TĨNH - 0977006968 CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG BỒ CÂU PHÁP, GIỐNG GÀ, GIỐNG VỊT, NGAN, NGỖNG...TRUNG TÂM ĐÃ LẬP CÔNG TY RIÊNG CHUYÊN BAO TIÊU SÃN PHẨM BỒ CÂU PHÁP

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CLB THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN KỲ ANH

CLB THANH NIÊN PT KINH TẾ
HUYỆN KỲ ANH
––––––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––
Kỳ Anh, ngày        tháng         năm 2015


DỰ THẢO QUY CHẾ
 HOẠT ĐỘNG CLB THANH NIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HUYỆN KỲ ANH
MỤC TIÊU THÀNH LẬP  
- Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ/HTN của ủy ban hội LHTN Việt Nam huyện Kỳ  Anh.
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động huyện đoàn Kỳ Anh.
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban chủ nhiệm CLB
Ban hành quy chế hoạt động của CLB phát triển Kinh tế huyện kỳ anh như sau: 
CLB là 1 sân chơi, 1 tổ chức được pháp luật công nhân
 - CLB là 1 nơi để chúng ta gắn kết nhau lại để cùng nhau phát triển tốt nhất có thể.
 - Chúng ta sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ kinh nghiệm….cho các thanh niên,đoàn viên của huỵn kỳ anh,sản xuất,kinh doanh…. “làm kinh tê”.
- Khích lệ động viên quan tâm tới các thành viên trong CLB,cùng các thành viên vượt qua khó khăn để phát triển.
- Gắn kết BCN CLB vào thành 1 khối đoàn kết,cùng nhau xây dựng CLB phát triển thành tập thể có ‘’thương hiệu’’uy tín và được xã hội công nhận.
Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích và lĩnh vực hoạt động
* Mục đích:
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và đưa ra định hướng,.. qua các buổi sinh hoạt định kỳ và các cuộc thi do CLB tổ chức.
- Tạo ra nhiều chương trình vừa mang tính học thuật, vừa mang tính vui chơi nhằm giúp thanh niên nâng cao kiến thức và phát triến mối quan hệ tốt đẹp với các Doanh nghiệp.
- Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các đoàn viên trong CLB, tăng mối quan hệ giao lưu, học hỏi giữa các thành viên.
- CLB hổ trợ thành viên phát triển kinh tế về vốn, kiến thức, tham quan,  tập huấn, kỷ năng quản lý.
- CLB hoạt động động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ
- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt định kỳ và các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực kinh tế
- Tổ chức giao lưu với các CLB khác trong và ngoài huyện
 Điều 3:
CLB Kinh tế hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ban chủ nhiệm CLB và dưới sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của huyện đoàn Kỳ Anh.

Chương 2
THÀNH VIÊN
Điều 4: Đối tượng tham gia
- Độ tuổi từ 16-36 tuổi, có hộ khẩu tại kỳ anh
- Năng động, nhiệt huyết, yêu thích lĩnh vực kinh tế
- Thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB.
- là chủ các mô hinh có quy mô từ 300 triệu đồng trở lên, là chủ doanh nghiệp, HTX, hoặc có phương án sản xuất kinh doanh có khả thi cao
- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc 
Điều 5: Thủ tục tham gia:
Phải có Đơn xin gia nhập và nộp lại cho Ban chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm sẽ tiến hành xem xét, kết nạp
-      Hồ sơ bao gồm: ảnh 3x4, hộ khẩu phô tô công chứng, chứng minh thư phô tô công chứng, đề án sản xuất kinh doanh, giấy phespkinh doanh nếu có,hoặc mô hình sản xuất kinh doanh được ban chủ nhiệm CLB thẩm định
Điều 6: Nhiệm vụ của thành viên.
- Tôn trọng, chấp hành quy chế, giữ gìn tư cách thành viên CLB
- Tham gia tích cực vào công việc, hoạt động của CLB
- Tuyên truyền, phát triển thành viên CLB, bảo vệ danh dự và uy tín CLB.
- Đoàn kết, hỗ trợ các thành viên trong CLB cũng như các CLB khác. 
- đóng nộp quỷ CLB đúng thời gian quy định
Điều 7: Quyền lợi của thành viên
-  Được tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của CLB, được ứng cử, đề cử vào Ban chủ nhiệm CLB, được tham gia vào các hoạt động do CLB tổ chức.
- Có cơ hội rèn luyện và thể hiện các khả năng của bản thân.
- Được bồi dưỡng, khuyến khích khi tham gia hoạt động mang lại lợi ích kinh tế cao cho CLB.
- được tham quan các mô hình phát triển kinh tế, tham gia các lớp tập huấn, được tư vấn, hổ trợ, vay vốn,giải đáp các thắc mắc, hướng dẩn các thủ tục hành chính( về vay vốn, hổ trợ lải suất, thủ tục thành lập HTX, DN…)
- Được giới thiệu hình ảnh, quoảng bá thong tin
- Được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực
Chương 3
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 8: Nguyên tắc tổ chức
CLB được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của Nhà nước.
Điều 9: Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm CLB gồm có 10 thành viên: trong đó
- Chủ nhiệm CLB:  1 đồng chí
 - Phó chủ nhiệm : gồm 3 đồngchí

-Các đ/c ủy viên: gồm 6 ủy viên và các tổ chức khác
          Điều 10 : nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm CLB là 2 năm do đại hội thành viên bầu ra, giữa nhiệm kỳ nếu khuyết thành viên thì ban chủ nhiệm tổ chức hội nghị thành viên quyết định


Chương 4
 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỦ NHIỆM.
1.   Ban  Chủ nhiệm.
Điều 11. Chịu trách nhiệm điều hành chung cho mọi hoạt động của CLB.
Điều 12. Lập kế hoạch tổ chức các chương trình, hoạt động và báo cáo với thành viên CLB.
Điều 13. Chủ nhiệm Phối hợp với các Phó chủ nhiệm thực hiện tốt công việc, tạo mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít giữa các thành viên trong CLB và mở rộng mối quan hệ, giao lưu với các ban ngành cơ quan và đoàn thể khác.
Điều 14. Điều hành công tác tài chính, chịu trách nhiệm chủ trì, điều hành các hoạt động của BCN, chủ trì các công việc của CLB, đưa ra kết luận trong các hội nghị, chủ động đề xuất, trao đổi những vấn đề quan trọng để BCH thảo luận quyết định.
Điều 15. Chủ động đề xuất với lãnh đạo các cấp, các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, bảo đảm cho sinh hoạt của CLB đúng nguyên tắc và quy chế.
 Điều 16. ban chủ nhiệm có trách nhiệm kết nạp và xữ lý, kỷ luật thành viên
Điều 17. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ, thay mặt CLB báo cáo với huyện đoàn.
Điều 18. Chịu trách nhiệm phát  ngôn và cung cấp thông tin chính thức của CLB cho các cơ quan thông tấn, báo chí, chỉ đạo các phó chủ nhiệm giải quyết các công việc của CLB.
2. Phó chủ nhiệm phụ trách đối nội.
Điều 19. Phối hợp với chủ nhiệm CLB cùng điều hành mọi hoạt động của CLB.
Điều 20. Chịu trách nhiệm quoản lý thành viên, quan tâm đời sống thành viên
3. Phó chủ nhiệm phụ trách đối ngoại :
Điều 21. Phối hợp với Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lập chương trình, kế hoạch gây quỹ, phát triển quỹ.
Điều 22. Phụ trách quoảng bá hình ảnh của câu lạc bộ,phụ trách kêu gọi các nguồn lực tạo kinh phí hoạt độngcho câu lạc bộ.


Chương 5
HOẠT ĐỘNG

 Nguyên tắc hoạt động CLB
Điều 23.  Thường xuyên, tổ chức các buổi hội thảo, các buổi hỗ trợ kiến thức về kinh tế, tổ chức định kỳ mỗi quý 1 lần vào nghày mồng 10 của tháng đầu tiên trong quý
          Điều 24. Tham gia các cuộc họp bất thường do ban chủ nhiệm thong báo

Chương 6
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các thành viên CLB Kinh tế phải chấp hành quy chế này.
- quy chế có hiệu lực, khi có tối thiểu 2/3 số thành viên thông qua
- Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy chế cho các thành viên
- Việc sửa đổi quy chế khi có 2/3 số thành viên đề nghị./.

       TM. BAN CHỦ NHIỆM

               CHỦ NHIỆM    MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÂU LẠC BỘ


LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ
CLB VINH DỰ ĐƯỢC CÙNG CHỦ TRÌ VỚI CÁC BÁC LÃNH ĐẠO HUYỆN VÀ TINH HÀ TĨNH


CLB THAM GIA CỔ VỦ ĐỘNG VIÊN ĐỘI BÓNG CHUYỀN HUYỆN KÝ ANH


ĐẠI DIỆN CLB TĂNG HOA CHÚC MỪNG MÔ HÌNH


                                                                                                         Ban Chủ Nhiệm: Trần Anh


1 nhận xét:

  1. Xinh kính chào quý CLB. Mình phụ trác công tác đoàn xã Cát Vân huyện như XUân tỉnh thanh hóa. MÌnh đang muốn thành lập CLB thanh niên phát kinh tế của xã do vậy quý clb cho mình xinh tài liệu thành lập với

    Trả lờiXóa